Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo ogólną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w konkretnych sprawach załatwianych w Urzędzie znajdują się w kartach informacyjnych dostępnych na stronach https://warszawa19115.pl/

 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
 
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana sprawy lub przekierowania jej do realizacji oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

 
Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas niezbędny do realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana sprawy.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

 
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

 
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
pobierz:
klauzula informacyjna (doc) klauzula informacyjna (pdf)
zobacz również:
Monitoring wizyjny - klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Menu przedmiotowe
Menu podmiotowe
English
Dokumenty
Kanały RSS
Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Mapa serwisu
Rejestr zmian w BIP
Wyszukiwanie informacji
Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Jak korzystać z BIP
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Formularz kontaktowy
Strony internetowe Dzielnic m.st. Warszawy
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane

Wersja standardowa