BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
389/III/2012 przekazania pomieszczeń o numerach 2.09, 2.21, 2.22, 2.23 usytuowanych w budynku Obiektów Sportowych przy Zespole Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie pod działalność dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 27-07-2012 Szczegóły
388/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 27-07-2012 Szczegóły
387/III/2012 zakwalifikowania i udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 27-07-2012 Szczegóły
386/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 27-07-2012 Szczegóły
385/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-07-2012 Szczegóły
384/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-07-2012 Szczegóły
383/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-07-2012 Szczegóły
382/III/2012 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2012 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 23-07-2012 Szczegóły
381/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 11-07-2012 Szczegóły
380/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Monice Ratajczak – Naczelnikowi Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 11-07-2012 Szczegóły
379/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 372/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 03.07.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 11-07-2012 Szczegóły
378/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-07-2012 Szczegóły
377/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok. 10-07-2012 Szczegóły
376/III/2012 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 03-07-2012 Szczegóły
375/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Annie Bacińskiej – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zatrudnionej w Wydziale Zamówień Publicznych i Zezwoleń dla Dzielnicy Wilanów, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, 03-07-2012 Szczegóły
374/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 03-07-2012 Szczegóły
373/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-07-2012 Szczegóły
372/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 03-07-2012 Szczegóły
371/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-07-2012 Szczegóły
370/III/2012 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2011 r. w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-06-2012 Szczegóły