BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 152/ŚRÓ/21 - odmowa ustalenia warunków zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym przy Al. Jerozolimskich 23

 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy


     
 Warszawa, 04 stycznia 2022 r.


AM-ZP-C.6730.5.2020.USL.ASO   


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49 a, art. 49 b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, strony postępowania, że w dniu 29.12.2021 r. została wydana Decyzja nr 152/ŚRÓ/21 odmawiająca ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym planowanej na działce  nr ewid. 13/2 i 14 (kubatura) oraz 1/3, 6, 13/8, 13/7, 10, 11, 15, 22 (infrastruktura) w obrębie 5-05-02, przy Al. Jerozolimskich 23,
na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponieważ w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, organ, zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 49a Kpa, dokonuje zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia umieszczonego na monitorach Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz przez udostępnienie pism: w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu m.st. Warszawy w zakładce: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/default.htm

Zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2 Kpa organ na wniosek strony udostępni stronie odpis decyzji lub postanowienia, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, w sposób i formę określoną we wniosku.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Urszula Sławińska
Główny specjalista w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r. poz. 735):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1,
w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-01-2022
Data wprowadzenia:  04-01-2022
 
 
Wprowadził Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-01-2022
Aktualizujący Kuklińska Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-01-2022
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2022
Liczba odwiedzin: 96