BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zamówień Publicznych > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Zamówień Publicznych

 

Zespół Koordynacji Zamówień Publicznych
Do zadań Zespołu Koordynacji Zamówień Publicznych należy w szczególności: 1) określanie standardu raportowania o planowanych zamówieniach i ich bieżącej realizacji w Urzędzie; 2) sporządzanie planu zamówień publicznych oraz bieżące administrowanie rejestrem ... [zobacz więcej]
Wydział Postępowań o Zamówienia Publiczne
Do zadań Wydziału Postępowań o Zamówienia Publiczne należy w szczególności: 1) obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym: a) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w charakterze wskazanym ... [zobacz więcej]
Wydział Narzędzi Elektronicznych i Analiz
Do zadań Wydziału Narzędzi Elektronicznych i Analiz należy w szczególności: 1) opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej oraz innych narzędzi elektronicznych przewidzianych w ustawie z ... [zobacz więcej]
Wydział Nadzoru (ZP-WN)
Do zadań Wydziału Nadzoru należy w szczególności: nadzór nad procedurami udzielania zamówień publicznych w Urzędzie; sporządzanie informacji w sprawie uchybień i naruszeń zasad udzielania zamówień publicznych; przygotowywanie wniosków do Biura Kontroli oraz Biura Audytu ... [zobacz więcej]
Wydział Prawno-Organizacyjny
Do zadań Wydziału Prawno-Organizacyjnego należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowanie tych projektów zarządzeń Prezydenta, które w swojej treści odwołują się do zadań ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian