BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Śródmieście

 

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie akta sprawy wraz z odwołaniem od decyzji nr 91/OŚ/2021 z 19 marca 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 1, 2, 3, 17/1, 18/4, 38, 70 obręb 5-03-11 oraz na dz. ewid. nr 45, 46/4, 46/10, 11/3, 11/4, 14/1, 138, 139 obręb 5-03-10 i dz. ewid. nr 94, 100/3, 100/4 obręb 5-03-07, przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-04-2021
Data wprowadzenia:  19-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2021
Liczba odwiedzin: 34
Rejestr zmian