BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

Warszawa, 5 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR 
nr pisma w sprawie: 24

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy piśmie z 5 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 22) przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie wyjaśnienia złożone przez inwestora 10 stycznia 2020 r. w związku z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 2 grudnia 2019 r. znak: ZNS.7121.1.92.2019.2.JR, oraz przy piśmie z 5 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 21) przekazano do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśnienia złożone przez inwestora 31 stycznia 2020 r. w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 stycznia 2020 r. znak: WA.RZŚ.436.1.2202.2019.ZZ06.MW (WA.ZZŚ.6.435.268.2019.MW).

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami oraz dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1810, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 - 16.00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 lutego 2020 r.

Sprawę prowadzi: Urszula Przybyszewska, uprzybyszewska@um.warszawa.pl, telefon 22-443-25-37, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1810, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-02-2020
Data wprowadzenia:  06-02-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-02-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-02-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2020
Liczba odwiedzin: 27
Rejestr zmian