BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa szesnastu budynków dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellońskiej 82

 

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2020.EKO


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 15 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 17), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 13 kwietnia 2021 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu budynków: dwunastu mieszkalnych wielorodzinnych, trzech biurowych oraz budynku hotelu, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na części działki ewid. nr 3/5 obręb 4-18-09, przy ul. Jagiellońskiej 82 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 4 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.144.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 10), należy przedłożyć do 31 maja 2021 r.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 kwietnia 2021 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-04-2021
Data wprowadzenia:  19-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2021
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian