BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Biuro Audytu Wewnętrznego

 
Adres
00-033 Warszawa
ul. Górskiego 7
Telefon
22 443 30 70
22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Magdalena Soszyńska-Kamieniecka
tel.: 22 443 30 70; 22 443 30 71, faks: 22 443 30 72, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 103
zastępca dyrektora Alina Pirek
tel.: 2244333070; 224433071, kom.: 789467041, faks: 224433072, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 105
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
  • zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działalności,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem;
 2. ocena  adekwatności, skuteczności i efektywności  kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych:
  • zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
  • kontroli i wydanych zaleceń Biura Kontroli,
  • audytów zewnętrznych i wydanych rekomendacji lub zaleceń audytorów zewnętrznych, ekspertów, konsultantów,
  • kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
 3. wydawanie opinii na temat adekwatności wykonywania nadzoru w audytowanym obszarze działalności dotyczącej:
  • definiowania i osiągania celów,
  • zabezpieczenia majątku,
  • efektywnego zarządzania zasobami osobowymi, rzeczowymi i finansowymi,
  • wiarygodności sprawozdawczości, finansowej i  pozostałej,
  • zgodności działalności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego;
 4. udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów samorządu m.st. Warszawy w obszarach audytowanych nie jest zagrożona, a służą temu podejmowane przez kierownictwo jednostki lub komórki działania;
 5. identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego  wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w obszarze planowania i realizacji zadań audytowych;
 6. identyfikowanie, przy współudziale wytypowanych kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, obszarów ryzyka dla celów rocznego i wieloletniego planowania strategicznego;
 7. opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka planów audytu na dany rok  z uwzględnieniem planów audytu nadsyłanych przez kierowników jednostek nadzorowanych, którzy podjęli decyzję o  prowadzeniu audytu wewnętrznego;
 8. opracowywanie planów średnio i długoterminowych działalności audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 9. wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Prezydenta;
 10. pisemne informowanie Prezydenta o zagrożeniu wykonania planu audytu na dany rok;
 11. bieżące dokumentowanie przebiegu i wyników prac audytorskich w aktach bieżących audytu;
 12. dokumentowanie ustaleń, wniosków i rekomendacji oraz ich terminowe przekazywanie kierownikowi audytowanej jednostki lub komórki;
 13. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
 14. uzgadnianie we współpracy z kierownictwem audytowanej jednostki lub komórki terminu i sposobu realizacji rekomendacji;
 15. monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających;
 16. informowanie Prezydenta oraz pozostałych członków Zespołu Koordynującego o:
  • ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
  • uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa;
 17. opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Prezydentowi sprawozdań rocznych z realizacji planu audytu na dany rok;
 18. analizowanie planów audytu oraz informacji z ich realizacji z jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego, celem wykorzystania wyników w procesie planowania zadań audytowych w m.st. Warszawie;
 19. sporządzanie informacji zbiorczej dla Prezydenta na temat nadzorowanych jednostek organizacyjnych, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego;
 20. prowadzenie akt bieżących i akt stałych audytu;
 21. opracowanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
 22. podejmowanie przez Biuro Audytu Wewnętrznego, na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradczych – w zakresie uzgodnionym z Prezydentem;
 23. koordynowanie zadań audytu zleconego przez Prezydenta;
 24. współpraca oraz koordynacja zadań realizowanych z audytorami wewnętrznymi nadzorowanych jednostek organizacyjnych, audytorami zewnętrznymi, ekspertami, konsultantami oraz organami kontrolnymi;
 25. współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej;
 26. powoływanie, w uzasadnionych przypadkach, rzeczoznawcy w celu wykonania czynności wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania audytowego;
 27. opracowanie i stałe doskonalenie oraz monitorowanie skuteczności funkcjonowania w Biurze Audytu Wewnętrznego „Programu zapewnienia i poprawy jakości”;

W Biurze Audytu Wewnętrznego działa Audytor Generalny podległy bezpośrednio Prezydentowi, zatrudniony na stanowisku Dyrektora.
Do zakresu działania Audytora Generalnego i Zastępcy należy w szczególności:

 1. koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Biurze Audytu Wewnętrznego;
 2. doskonalenie efektywności i skuteczności systemu audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 3. ocena systemu kontroli zarządczej w m.st. Warszawie;
 4. nadzorowanie terminowości nadsyłania i poprawności sporządzania przez nadzorowane jednostki organizacyjne prowadzące audyt wewnętrzny  następujących dokumentów:
  • rocznych planów audytu,
  • informacji z wykonania rocznych planów audytu,
  • informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych na zlecenie Prezydenta,
  • sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego przez Prezydenta,
 5. sporządzanie informacji o niepodjęciu przez kierowników audytowanych jednostek lub komórek organizacyjnych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 6. sporządzanie informacji o zagrożeniu realizacji planu audytu na dany rok oraz ewentualnych brakach kadrowych, innych zagrożeniach mających istotny wpływ na zakres wykonywanego audytu, a także tych, które zagrażają realizacji planu;
 7. sporządzanie dla Prezydenta rocznej, zbiorczej informacji z realizacji audytu wewnętrznego przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
 8. opracowywanie programu dla zadania audytowego zleconego przez Prezydenta oraz koordynowanie całości audytu zleconego przez Prezydenta, w tym ustalanie zasad współpracy audytorów wewnętrznych, zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych i Biurze Audytu Wewnętrznego;
 9. sporządzanie zbiorczej informacji z realizacji audytu zleconego dla Prezydenta, akceptowanie planów audytu oraz sprawozdań z ich realizacji i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 10. zatwierdzanie programów  i harmonogramów zadań audytowych;
 11. zatwierdzanie informacji zbiorczych z realizacji zadań audytowych i przedstawianie Prezydentowi do akceptacji;
 12. zawiadamianie kierowników audytowanych jednostek lub komórek organizacyjnych o terminie rozpoczęcia zadania audytowego;
 13. merytoryczne kierownictwo nad pracą audytorów wewnętrznych, w tym nadzór nad jakością wykonywanych zadań audytowych oraz dokonywanie oceny sprawozdań i notatek informacyjnych;
 14. podejmowanie decyzji o czasie trwania zadania audytowego, czynności doradczych oraz sprawdzających;
 15. akceptowanie projektu Księgi Procedur i Programu zapewnienia i poprawy jakości oraz zmian systemowych i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 16. akceptowanie projektu regulaminu audytu wewnętrznego m.st. Warszawy i wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Audytu Wewnętrznego oraz bieżących aktualizacji, przedstawianie Prezydentowi celem zatwierdzania i wydania lub zmiany zarządzeń;
 17. wydawanie pism okólnych dotyczących wewnętrznego zarządzania procesem audytu.


 

Dodatkowe informacje

Biuro Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy.

W Biurze Audytu Wewnętrznego działa Audytor Generalny podległy bezpośrednio Prezydentowi, zatrudniony na stanowisku Dyrektora.

Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Sprawozdanie z audytu wewnętrznego pn: "Ocena procesu dotyczącego postępowania w zakresie odszkodowań za wywłaszczenia oraz postępowań związanych ze zwrotami nieruchomości" (W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy) dostępne jest na stronie www.um.warszawa.pl, Biała Księga Reprywatyzacji Warszawskich Nieruchomości jako załącznik 30, poniżej link.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci

Plan Audytu na 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2018

Plan Audytu na 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2017

Plan Audytu na 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2016

Plan audytu na 2016 r. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2015
Plan audytu na 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2014
Plan audytu na 2014 r.
Plan audytu na 2013 r.
Plan audytu na 2012 r.
Plan audytu na 2011 r.
Plan audytu na 2010
Uzupełnienie do planu audytu na rok 2010

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 01-09-2008
Aktualizujący Puchlik Alicja (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 15-05-2019
Zatwierdzający Soszyńska-Kamieniecka Magdalena (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 15-05-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2019
Liczba odwiedzin: 69532
Rejestr zmian