BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Biuro Audytu Wewnętrznego

 
Adres
00-033 Warszawa
ul. Górskiego 7
Telefon
22 443 30 70
22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Magdalena Soszyńska-Kamieniecka
tel.: 22 443 30 70; 22 443 30 71, faks: 22 443 30 72, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 103
zastępca dyrektora Sławomir Wilczyński
tel.: 22 443 30 70; 22 443 30 71, faks: 22 443 30 72, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wierzbowa 9, p. 9
zastępca dyrektora Alina Pirek
tel.: 2244333070; 224433071, kom.: 789467041, faks: 224433072, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 105
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
  • zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działalności,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem;
 2. ocena  adekwatności, skuteczności i efektywności  kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych:
  • zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
  • kontroli i wydanych zaleceń Biura Kontroli,
  • audytów zewnętrznych i wydanych rekomendacji lub zaleceń audytorów zewnętrznych, ekspertów, konsultantów,
  • kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
 3. wydawanie opinii na temat adekwatności wykonywania nadzoru w audytowanym obszarze działalności dotyczącej:
  • definiowania i osiągania celów,
  • zabezpieczenia majątku,
  • efektywnego zarządzania zasobami osobowymi, rzeczowymi i finansowymi,
  • wiarygodności sprawozdawczości, finansowej i  pozostałej,
  • zgodności działalności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego;
 4. udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów samorządu m.st. Warszawy w obszarach audytowanych nie jest zagrożona, a służą temu podejmowane przez kierownictwo jednostki lub komórki działania;
 5. opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka planów audytu na dany rok  z uwzględnieniem planów audytu nadsyłanych przez kierowników jednostek nadzorowanych, którzy podjęli decyzję o  prowadzeniu audytu wewnętrznego;
 6. opracowywanie planów średnio i długoterminowych działalności audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 7. wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Prezydenta;
 8. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
 9. informowanie Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu oraz Dyrektorów Koordynatorów o:
  • ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
  • uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa;
 10. analizowanie planów audytu oraz informacji z ich realizacji z jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego, celem wykorzystania wyników w procesie planowania zadań audytowych w m.st. Warszawie;
 11. sporządzanie informacji zbiorczej dla Prezydenta na temat nadzorowanych jednostek organizacyjnych, których kierownicy podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego;
 12. koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym:
  • monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzanie ryzykiem przez biura, urzędy dzielnic oraz jednostki sektora finansów publicznych nadzorowanie przez Prezydenta, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o odrębne przepisy, a także jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
  • diagnoza stanu i sposobu organizacji zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych nadzorowanych przez Prezydenta, posiadających osobowość prawną i działających w oparciu o odrębne przepisy, a także jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
 13. zapewnienie funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w m.st. Warszawie;
 14. prowadzenie:
  • Rejestru ryzyka strategicznego m.st. Warszawy, 
  • Rejestru korzyści;
 15. doskonalenie procesu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji w m.st. Warszawie oraz zapewnienie kanału komunikacji do zgłaszania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach w m.st. Warszawie;
 16. doskonalenie i nadzór nad realizacją Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy;
 17. koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania Kodeksu etyki pracowników Urzędu i nadzór nad realizacją Procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie;
 18. doskonalenie i nadzór nad systemem raportowania incydentów, w tym korupcyjnych oraz naruszeń standardów etycznych.

W Biurze działa Audytor Generalny podległy bezpośrednio Prezydentowi, zatrudniony na stanowisku Dyrektora.

Do zakresu działania Audytora Generalnego i Zastępcy należy w szczególności:

 1. nadzorowanie i koordynowanie pracy audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Biurze Audytu Wewnętrznego;
 2. identyfikowanie, przy współudziale wytypowanych kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, obszarów ryzyka dla celów rocznego i wieloletniego planowania strategicznego;
 3. doskonalenie efektywności i skuteczności systemu audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie;
 4. opracowywanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
 5. współpraca oraz koordynacja zadań realizowanych z audytorami wewnętrznymi nadzorowanych jednostek organizacyjnych, audytorami zewnętrznymi, ekspertami, konsultantami oraz organami kontrolnymi;
 6. współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej;
 7. powoływanie, w uzasadnionych przypadkach, rzeczoznawcy w celu wykonania czynności wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania audytowego;
 8. opracowywanie i stałe doskonalenie oraz monitorowanie skuteczności funkcjonowania w Biurze Audytu Wewnętrznego „Programu zapewnienia i poprawy jakości”;
 9. ocena systemu kontroli zarządczej w m.st. Warszawie;
 10. sporządzanie dla Prezydenta rocznej, zbiorczej informacji z realizacji audytu wewnętrznego przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
 11. sporządzanie programu dla zadania audytowego zleconego przez Prezydenta,  koordynowanie całości audytu zleconego przez Prezydenta, w tym ustalanie zasad współpracy audytorów wewnętrznych, zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych i Biurze Audytu Wewnętrznego oraz sporządzanie zbiorczej informacji z realizacji audytu zleconego dla Prezydenta;
 12. akceptowanie planów audytu oraz sprawozdań z ich realizacji i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 13. zatwierdzanie programów i harmonogramów zadań audytowych;
 14. zatwierdzanie informacji zbiorczych z realizacji zadań audytowych i przedstawianie Prezydentowi;
 15. akceptowanie projektu Księgi Procedur i Programu zapewnienia i poprawy jakości oraz zmian systemowych i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia;
 16. akceptowanie projektu regulaminu audytu wewnętrznego m.st. Warszawy i wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Audytu Wewnętrznego oraz bieżących aktualizacji, przedstawianie Prezydentowi celem zatwierdzania i wydania lub zmiany zarządzeń;

W Biurze Audytu Wewnętrznego działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka, podlegli bezpośrednio Prezydentowi. Zakres działania i odpowiedzialności ww. Pełnomocników regulują odrębne zarządzenia Prezydenta.   

Dodatkowe informacje

Biuro Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy.

Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Sprawozdanie z audytu wewnętrznego pn: "Ocena procesu dotyczącego postępowania w zakresie odszkodowań za wywłaszczenia oraz postępowań związanych ze zwrotami nieruchomości" (W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy) dostępne jest na stronie www.um.warszawa.pl, Biała Księga Reprywatyzacji Warszawskich Nieruchomości jako załącznik 30, poniżej link.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bia-ksi-ga-reprywatyzacji-warszawskich-nieruchomo-ci

Plan Audytu na 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2018

Plan Audytu na 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2017

Plan Audytu na 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2016

Plan audytu na 2016 r. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2015
Plan audytu na 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za rok 2014
Plan audytu na 2014 r.
Plan audytu na 2013 r.
Plan audytu na 2012 r.
Plan audytu na 2011 r.
Plan audytu na 2010
Uzupełnienie do planu audytu na rok 2010

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 01-09-2008
Aktualizujący Macikowska Monika (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 14-10-2019
Zatwierdzający Soszyńska-Kamieniecka Magdalena (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 14-10-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2019
Liczba odwiedzin: 71411
Rejestr zmian