BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów (Wawer) - wyłożenie do publicznego wglądu

 

Warszawa, 9 listopada 2021 r. 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Kadetów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873), w związku z uchwałą nr LX/1582/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od północnego wschodu: północno-wschodnia granica działek nr ew. 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 z obrębu 3-13-10;
  • od wschodu: wschodnia granica działek nr ew. 33/9, 186, 187, 82, 83/2, 84, 85/2, 161, 87, 88, 99 z obrębu 3-13-10, następnie wschodnią granicą obrębu 3-13-10 i obrębu 3-13-17 do punktu przecięcia z linią równoległą do zachodniej granicy obrębu 3-13-17 przebiegającą w odległości 25m na wschód;
  • od południowego zachodu: linia odsunięta 25m na wschód od zachodniej granicy obrębu 3 13-17 i obrębu 3-13-10 do punktu jej przecięcia z północno-zachodnią granicą działki nr ew. 123 z obrębu 3-13-10;
  • od północnego zachodu: północno-zachodnią granica działek nr ew. 123, 122, 121, 120, 118, 117, 116, 189, 115, 114, 195, 194, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 105, 98, 97, 90, 89, 88, 87, 86, 85/1, 84, 83/1, 82, 171, 78, 34 z obrębu 3-13-10, i jej przedłużenie do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki 33/6 z obrębu 3-13-10.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 29 listopada 2021 r. do
22 grudnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.   

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.    

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:  

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa; 
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl  
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. 

Termin składania uwag upływa dnia 12 stycznia 2022 r. 

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 

Dyżury projektanta odbędą się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – we środy 8 grudnia, 15 grudnia i 22 grudnia 2021 r. w godzinach 9.00 - 12.00 pod numerem 22 325 81 08. 
 
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 17.00 w formie online:

  • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
  • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe tel. 22 325 81 24

Data ogłoszenia:
18-11-2021
Data wprowadzenia:  18-11-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-11-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-11-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-11-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2021
Liczba odwiedzin: 671