BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300mm wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów

 

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO
nr pisma w sprawie: 2

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) - dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożony dnia 09.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 300mm  wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ulic: Chełmżyńskiej i Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nie¬ruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wpro¬wadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przezna¬czeniem.
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowią-zek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elek¬tronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 kwietnia 2021 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Dzielnicy Rembertów  m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsię¬wzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 , 04-401 Warszawa.
Sprawę prowadzi: Monika Sosnowska , msosnowska@um.warszawa.p l, tel. 22 44 33 816.
Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych.

Z up. Zarządu Dzielnicy Rembertów 
/-/ Barbara Stańczak
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Otrzymują:
Strony postępowania

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-04-2021
Data wprowadzenia:  19-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2021
Liczba odwiedzin: 34
Rejestr zmian