BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe

 

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA
nr pisma w sprawie: 106

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej rozbudowie i przebudowie centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz: 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego na dz. ewid. nr 45 obręb 3-05-23, dz. ewid. nr 4/1, 5, 6/15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/2, 28/11, 28/12, 28/16, 28/20, 28/30, 28/33, 28/41, 30, 31, 32, 33, 36, 47/1 obręb 3-05-24, cz. dz. ewid. nr 4/2, 6/16, 6/17, 25/6, 45 obręb 3-05-24, cz. dz. ewid. nr 41/4 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy pismem z 16 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 105) przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo inwestora z 7 kwietnia 2021 r. dotyczące prośby o uzasadnienie dlaczego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie uwzględnił prośby inwestora odnośnie korekty punktu I postanowienia z 30 grudnia 2020 r. znak: WOOŚ-I.4221.261.2019.AGO.5.
Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają: 
- § 4 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), 
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Paluch, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 26 07.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-04-2021
Data wprowadzenia:  19-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2021
Liczba odwiedzin: 38
Rejestr zmian