BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Ursynów > Ursynów. Decyzja ograniczająca (wszczęcie postępowania). Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn (ul. Kadryla i ul. Puchalskiej)

 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym dniu 22 stycznia 2013 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Spółkę RWE Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, stanowiących fragment drogi – ul. Kadryla i ul. Puchalskiej, opisanych jako grunty niehipotekowane, stanowiących część dz.ew. 7/5 i 18/2 z obrębu 1-08-36, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn dla zasilania budynku składowego (magazyn) przy ul. Puchalskiej 5 dz. 26, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego pasma pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej, stanowiącego treść uchwały nr XC/2663/2010 z dnia 23 września 2010r. Rady m.st. Warszawy.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
26-04-2013
Data wprowadzenia:  26-04-2013
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2013
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2013
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2013
Liczba odwiedzin: 796