BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

 

Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy  Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań  oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Warszawa,26 kwietnia 2021 r. WOJEWODA MAZOWIECKI SPN-11.7570.17.93.2019.KP Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania W ojewoda Mazowiecki — stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2021
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Uchwała Nr 6171/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy z 21.04.2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Znak sprawy: DLI-II.7621.48.2019.ML.34 (DLI-II.4621.52.2019.ML) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, i art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2021
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nazwa zadania konkursowego: "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku". ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2021
Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy
Prezydent m.st. Warszawy, działając na podstawie art. 15 zzzzzn ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2021
Uchwała Nr 2495/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2021 roku
Uchwała 2495_2021.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZUZ.6.4210.54.2021.ST INFORMACJA   o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-02-2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2021
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „ kpa ”, i art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Uchwała Nr 2286/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2021 roku
Uchwała rekomendująca 2286.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Uchwała Nr 2285/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2021 roku
Uchwała rekomendująca 2285.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2021
Uchwała Nr 2285/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 21 stycznia 2021 r
Uchwała rekomendująca.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2021
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 2020-2023
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2021
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.256, z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzenia wodnego, tj. drenowania na działce nr ew. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Warszawa, 22 — 12 - 2020 r. WA.ZUZ.6.421.683.2020.MJW Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), zawiadamiam o wydaniu w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2020
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2020
Uchwała Nr 2111/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 16 grudnia 2020 r
Uchwała.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 1975/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2020 roku
uchwała 2056/2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian