BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Bielany) - wyłożenie do publicznego wglądu

 

Warszawa, 6 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXIV/2098/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, i uchwałą nr XXVI/767/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę nr LXXIV/2098/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od południowego wschodu: przedłużenie północno-zachodniej granicy działki ewid. nr 5 z obrębu 7-09-02 od granicy pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka do północnego narożnika działki ewid. nr 5 z obrębu 7-09-02, północno-zachodnia i zachodnia granica działki ewid. nr 5 z obrębu 7-09-02, przedłużenie zachodniej granicy działki ewid. nr 5 z obrębu
  7-09-02 w kierunku południowym do styku z północną granicą działki ewid. nr 7/1 z obrębu
  7-09-02;
 • od południowego zachodu: północna granica działki ewid. nr 7/1 z obrębu 7-09-02 do narożnika tej działki i jednocześnie punktu styku narożników działek ewid. nr 6/2, 6/3, 7/1 i 8 z obrębu 7-09-02, południowa granica działki ewid. nr 6/2 z obrębu 7-09-02 do punktu na południowej granicy działki ewid. nr 6/2 z obrębu 7-09-02 oddalonego o 189 metrów od styku narożników działek ewid. nr 6/2, 6/3, 7/1 i 8 z obrębu 7-09-02, linia łącząca ten punkt pod kątem prostym z południową granicą działki ewid.nr 3/2 z obrębu 7-09-02, południowa granica działki ewid. nr 3/2 w kierunku zachodnim do linii rozgraniczającej Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie;
 • od zachodu i północnego zachodu: linia rozgraniczająca Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do granicy pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka;
 • od północnego wschodu: granica pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 16 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w formie online na You Tube oraz na platformie ZOOM. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 26 listopada 2020 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w środę 21 października 2020 r. w godzinach 15.00 - 18.00 pod numerem 22 325 81 08.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online:

 • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ tel. 22 443 23 16.

Data ogłoszenia:
08-10-2020
Data wprowadzenia:  08-10-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-10-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-10-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2020
Liczba odwiedzin: 411
Rejestr zmian