BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Al. Tysiąclecia.

 

Warszawa, 19.04.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-8-63-08


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Decyzją z dnia 7.04.2010r. znak: KOC/1386/Oś/10 umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Stowarzyszenia „EKOTEKA” od Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1345/OŚ/2009 z dnia 23.12.2009r. znak: OŚ-IV-MDA-76242-8-44-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Al. Tysiąclecia na odcinku ul. Wał Miedzeszyński - Al. Stanów Zjednoczonych w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 718
Rejestr zmian