BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Biuro Polityki Zdrowotnej

 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 00, 22 443 07 01
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
dyrektor Paweł Chęciński
tel.: 22 443 07 00, 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.31
zastępca dyrektora Olga Pilarska-Siennicka
tel.: 22 443 07 00, 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.33
zastępca dyrektora Waldemar Giza
tel.: 22 443 07 00, 22 443 07 01, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.34
Zakres działania wydziału biura

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy

 

§ 28

Do zakresu działania Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, zwanych dalej „samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej”;
 2. opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do przekształcenia, połączenia albo likwidowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;                                                                                                                                                         3a. przeprowadzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zgodnie z ich kompetencjami, procesów przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
 4. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do powoływania i odwoływania rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 5. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych;
 6. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  – w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego – dla spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym;
 9. prowadzenie analiz systemowych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na obszarze Warszawy;
 10. identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz opracowywanie na tej podstawie projektów kierunków polityki zdrowotnej m.st. Warszawy;
 11. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 12. utworzenie i aktualizacja bazy danych o wyrobach medycznych, będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 13. realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015  oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015  w zakresie dotyczącym m.st. Warszawy;
 14. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
 15. prowadzenie spraw związanych ze współpracą m.st. Warszawy z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodów medycznych, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia;
 16. współpraca z właściwymi podmiotami przy tworzeniu planów i procedur postępowania na wypadek wystąpienia masowych zagrożeń, wypadków, katastrof lub w celu wykonania zobowiązań;
 17. prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępu do pomocy medycznej  w sytuacjach masowych zagrożeń życia i zdrowia;
 18. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy opracowywaniu powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych;
 19. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji świadczeń na rzecz obrony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, o których mowa w § 18 pkt 1, będące podmiotami leczniczymi;
 20. prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związanych ze współpracą m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych;
 21. prowadzenie spraw kadrowych kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i realizacją zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi będącymi we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz - w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego - spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia;
 23. prowadzenia spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości i lokali użytkowych przekazanych bądź przeznaczonych do przekazania na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 24. prowadzenie w zakresie wynikającym z zadań Biura, w uzgodnieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego, spraw dotyczących nieruchomości i lokali użytkowych przekazanych albo przeznaczonych do przekazania w sposób określony przez Radę m.st. Warszawy spółkom, o których mowa w § 18 pkt 1, będącym podmiotami leczniczymi;
 25. opiniowanie spraw związanych z wyposażaniem spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi, w mienie m.st. Warszawy;
 26. prowadzenie spraw z zakresu określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;
 27. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy;
 28. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 29. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 30. przedstawianie opinii w sprawach nadzoru nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 31. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przekształceń spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi;
 32. przeprowadzanie na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego kontroli spółek, o których mowa w § 18 pkt 1, będących podmiotami leczniczymi.
Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Polityki Zdrowotnej są:
Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I)
Wydział Finansów i Gospodarki Nieruchomościami (PZ-II)
Wydział Inwestycji (PZ-III)
Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV)
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ-V)                                                                                                               Zespół Spraw Kadrowych i Obsługi Sekretarskiej (PZ-VI)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (PZ-VII)
 

 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 15-06-2007
Aktualizujący Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 26-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2019
Liczba odwiedzin: 108432
Rejestr zmian