BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Komisje > Komisje Rady m.st. Warszawy

 
zobacz:

Komisja Rewizyjna

 1. Maciej Wyszyński - Przewodniczący
 2. Dariusz Lasocki - Wiceprzewodniczący
 3. Justyna Zając - Wiceprzewodnicząca
 4. Dariusz Dziekanowski
 5. Wiktor Klimiuk
 6. Dorota Lutomirska 
 7. Jacek Ozdoba
 8. Joanna Staniszkis

Zakres działania:

 • zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Joanna Dymowska – Przewodnicząca
 2. Dariusz Lasocki - Wiceprzewodniczący
 3. Tadeusz Ross - Wiceprzewodniczący
 4. Agnieszka Jaczewska-Golińska
 5. Jacek Ozdoba
 6. Anna Nehrebecka-Byczewska
 7. Aleksandra Śniegocka-Goździk

Zakres działania

 • zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu miasta stołecznego Warszawy


 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Piotr Mazurek (KO) – Przewodniczący
 2. Anna Auksel-Sekutowicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Sybilski - Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Binkowski
 5. Joanna Dymowska
 6. Filip Frąckowiak
 7. Cezary Jurkiewicz
 8. Olga Semeniuk
 9. Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju bezpieczeństwa publicznego,
 • taksówki,
 • wnioski o odwołanie ławników;Komisja Budżetu i Finansów

 1. Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca
 2. Dorota Lutomirska - Wiceprzewodnicząca
 3. Kacper Pietrusiński - Wiceprzewodniczący
 4. Alicja Żebrowska - Wiceprzewodnicząca
 5. Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący
 6. Dariusz Figura
 7. Aleksandra Gajewska
 8. Tomasz Herbich
 9. Ewa Malinowska-Grupińska
 10. Piotr Mazurek (KO)
 11. Sławomir Potapowicz
 12. Monika Sobczak
 13. Jarosław Szostakowski
 14. Michał Szpądrowski
 15. Agnieszka Wyrwał
 16. Maciej Wyszyński

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej
  m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowejKomisja Edukacji

 1. Dorota Łoboda – Przewodnicząca
 2. Iwona Pawłowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Błażej Poboży -  Wiceprzewodniczący
 4. Joanna Staniszkis - Wiceprzewodnicząca
 5. Agata Diduszko-Zyglewska
 6. Tomasz Herbich
 7. Agnieszka Jaczewska-Golińska
 8. Paweł Lech
 9. Piotr Mazurek (PiS)
 10. Beata Michalec
 11. Magdalena Roguska
 12. Jarosław Szostakowski

Zakres działania:

 • oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze.Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 1. Iwona Wujastyk - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Jaczewska-Golińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Sebastian Kaleta - Wiceprzewodniczący
 4. Magdalena Roguska - Wiceprzewodnicząca
 5. Maciej Binkowski
 6. Agnieszka Borowska
 7. Joanna Dymowska
 8. Mariusz Frankowski
 9. Wiktor Klimiuk
 10. Dariusz Lasocki
 11. Maria Łukaszewicz
 12. Iwona Pawłowska
 13. Paweł Sawicki
 14. Marek Szolc
 15. Alicja Żebrowska

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
  i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • lokalny transport zbiorowy;


Komisja Kultury i Promocji Miasta

 1. Agata Diduszko-Zyglewska - Przewodnicząca
 2. Piotr Mazurek (PiS) - Wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Wyrwał - Wiceprzewodnicząca
 4. Małgorzata Zakrzewska - Wiceprzewodnicząca
 5. Anna Auksel-Sekutowicz
 6. Dariusz Dziekanowski
 7. Filip Frąckowiak
 8. Patryk Górski
 9. Tomasz Herbich
 10. Ewa Malinowska-Grupińska
 11. Beata Michalec
 12. Anna Nehrebecka-Byczewska
 13. Renata Niewitecka
 14. Iwona Pawłowska
 15. Błażej Poboży
 16. Tadeusz Ross
 17. Iwona Wujastyk
 18. Tomasz Żyłka

Zakres działania:

 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury,
 • promocja m.st. Warszawy,
 • wznoszenie pomników,
 • stołeczne zabytki;


Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

 1. Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca
 2. Filip Frąckowiak - Wiceprzewodniczący
 3. Monika Jaruzelska - Wiceprzewodnicząca
 4. Anna Auksel-Sekutowicz
 5. Mariusz Frankowski
 6. Agnieszka Jaczewska-Golińska
 7. Piotr Mazurek (PiS)
 8. Beata Michalec
 9. Joanna Staniszkis

Zakres działania:

 • rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie,
 • opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy;


Komisja Ładu Przestrzennego

 1. Ewa Janczar - Przewodnicząca
 2. Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący
 3. Oliwer Kubicki - Wiceprzewodniczący
 4. Piotr Żbikowski - Wiceprzewodniczący
 5. Wiktor Klimiuk
 6. Kacper Pietrusiński
 7. Paweł Sawicki
 8. Monika Sobczak
 9. Marek Szolc
 10. Justyna Zając

Zakres działania:

 • ład przestrzenny,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 • geodezja i kartografia;


Komisja Ochrony Środowiska

 1. Marek Szolc - Przewodniczący
 2. Beata Michalec - Wiceprzewodnicząca
 3. Monika Sobczak - Wiceprzewodnicząca  
 4. Agnieszka Borowska
 5. Aleksandra Gajewska 
 6. Oliwer Kubicki
 7. Jacek Ozdoba
 8. Magdalena Roguska
 9. Joanna Staniszkis
 10. Maciej Wyszyński
 11. Piotr Żbikowski

Zakres działania:

 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • zieleń komunalna i zadrzewienie,
 • gospodarka odpadami;

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 1. Aleksandra Śniegocka-Goździk - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Borowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Herbich - Wiceprzewodniczący
 4. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 5. Mariusz Budziszewski
 6. Agata Diduszko-Zyglewska
 7. Aleksandra Gajewska
 8. Monika Jaruzelska
 9. Dorota Łoboda
 10. Renata Niewitecka
 11. Tadeusz Ross
 12. Olga Semeniuk
 13. Agnieszka Wyrwał
 14. Alicja Żebrowska

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze,
 • program „Warszawa bez barier”,
 • opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • polityka prorodzinna;


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

 1. Mariusz Frankowski - Przewodniczący
 2. Renata Niewitecka - Wiceprzewodnicząca
 3. Joanna Dymowska
 4. Ewa Janczar
 5. Jarosław Kaczyński
 6. Andrzej Kropiwnicki
 7. Oliwer Kubicki
 8. Michał Szpądrowski

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze,
 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie,
 • analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców m.st. Warszawy;


Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

 1. Olga Semeniuk - Przewodnicząca
 2. Mariusz Budziszewski - Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Żyłka - Wiceprzewodniczący
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Sebastian Kaleta
 6. Tadeusz Ross
 7. Małgorzata Zakrzewska

Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1. Dariusz Dziekanowski - Przewodniczący
 2. Patryk Górski - Wiceprzewodniczący
 3. Paweł Sawicki - Wiceprzewodniczący
 4. Sebastian Kaleta
 5. Paweł Lech
 6. Piotr Mazurek (KO)
 7. Kacper Pietrusiński
 8. Sławomir Potapowicz
 9. Tomasz Sybilski
 10. Gabriela Szustek
 11. Maciej Wyszyński
 12. Justyna Zając


Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej;Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Dariusz Lasocki - Przewodniczący
 2. Jarosław Kaczyński - Wiceprzewodniczący
 3. Wiktor Klimiuk
 4. Jarosław Szostakowski
 5. Iwona Wujastyk


Zakres działania:

 • zmiany statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy;


 Komisja Zdrowia

 1. Paweł Lech - Przewodniczący
 2. Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Gabriela Szustek - Wiceprzewodnicząca
 4. Mariusz Budziszewski
 5. Agata Diduszko-Zyglewska
 6. Patryk Górski
 7. Dorota Lutomirska
 8. Maria Łukaszewicz
 9. Błażej Poboży
 10. Tomasz Sybilski
 11. Aleksandra Śniegocka-Goździk


Zakres działania:

 • ochrona zdrowia,
 • zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Michał Szpądrowski - Przewodniczący
 2. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Figura
 4. Cezary Jurkiewicz
 5. Ewa Malinowska-Grupińska
 6. Sławomir Potapowicz

Zakres działania:

 • inwentaryzacja mienia m.st. Warszawy;

Komisja Etyki

 1. Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca
 2. Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący
 3. Cezary Jurkiewicz
 4. Anna Nehrebecka-Byczewska
 5. Gabriela Szustek

Zakres działania:

 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 27-11-2018
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-07-2019
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2019
Liczba odwiedzin: 5973
Rejestr zmian