BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ursus - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. E. Habicha/Posag 7 Panien

 

Warszawa, 28.04.2022 r.

Znak sprawy: UD-XI-WAB.6733.4.2022.APR

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 8/126 Robyg Praga Investment I Sp. Z o. o. Sp.k. złożony w dniu 31.03.2022 r.(uzupełniony 22.04.2022 r.) przez pełnomocnika Pana Andrzeja Żmurka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250/400 i długości L ca 71 m,

na terenie części działki o nr ew. 146/6 z obrębu 2-09-09 przy ul. E. Habicha/Posag 7 Panien w m.st. Warszawie - Dzielnica Ursus.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus, Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 443-62-14, fax. 443-60-11.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus oraz
w Internecie.

z up. Zarządu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Rozwadowska
Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursus

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-04-2022
Data wprowadzenia:  27-04-2022
 
 
Wprowadził Przytuła Agnieszka (Dzielnica Ursus) 27-04-2022
Aktualizujący Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 28-04-2022
Zatwierdzający Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 28-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-04-2022
Liczba odwiedzin: 50