BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na terenie (…) przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy

 

Warszawa, 14 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.180.2020.SPA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 14 kwietnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.180.2020.SPA (nr pisma w sprawie 11) Prezydent m.st. Warszawy przychylił się do prośby inwestora wyrażonej w piśmie z 31 marca 2021 r., w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na terenie oraz infrastrukturą techniczną na dz. ewid. nr 4, 5, 6, obręb 2-05-01, przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do 17 maja 2021 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 19 kwietnia 2021 r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Biuro Ochrony Środowiska Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-04-2021
Data wprowadzenia:  16-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 40
Rejestr zmian