BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Warszawa, 23 marca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 93/OŚ/2021 z 19 marca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbietą Kocańdą, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 91.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 24 marca 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2021
Data wprowadzenia:  23-03-2021
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2021
Liczba odwiedzin: 260
Rejestr zmian