Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 9 marca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO
Nr pisma w sprawie: 43

INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), dalej ooś, informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, na dz. ewid. nr 28/5 obręb 1-04-13 oraz częściach dz. ewid. nr 27/1, 27/2 obręb 1-04-13 oraz nr 1/3, 5/4 obręb 1-04-21, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.

W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą w terminie 30 dni, tj. 15 marca 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r.
- zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 
- złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP) - adres: /UMSTWarszawa/skrytka.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-03-2021
Data wprowadzenia:  11-03-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-11
Wersja standardowa