Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Koordynacji > Wydział Koordynacji (PS-K)

Wydział Koordynacji (PS-K)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 40
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Izabela Halik
tel.: 22 443 35 82, faks: 22 443 14 42, e-mail: ihalik@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.53
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Koordynacji należy w szczególności:

 1. planowanie, realizowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej w Urzędzie poprzez:
  a) wsparcie i monitoring wdrażania przez poszczególne biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zadań z zakresu polityki społecznej, w szczególności wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020,
  b) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie ogólnomiejskich projektów i  programów, wynikających w szczególności ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020,
  c) opiniowanie spraw związanych z działalnością biur i dzielnic w ww. zakresie,
  d) współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w zakresie zadań Wydziału,
  e) opracowywanie, tworzenie i wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 – 2030;
 2. prowadzenie obsługi sekretarskiej Biura;
 3. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, spraw kadrowych pracowników Biura;
 4. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, spraw związanych z samokształceniem i szkoleniem pracowników Biura;
 5. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu – w szczególności w zakresie:
  a) udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych
  i bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyrażania zgody na wyjazdy służbowe,
  b)  przeprowadzania ocen okresowych oraz uproszczonych, a także składania wniosków dotyczących przyznania dodatku motywacyjnego,
  c) prowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze w tych jednostkach - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
 6. organizowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, staży absolwenckich oraz praktyk zawodowych studentów w Biurze;
 7. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Biurze i przekazywaniem akt do archiwum zakładowego;
 8. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Biura;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej, które osiedliły się w m.st. Warszawie;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Wydziału;
 11. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta oraz Dyrektora Biura w zakresie działalności Biura, właściwych komórek organizacyjnych urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu;
 12. prowadzenie rejestru decyzji wydawanych w Biurze oraz wewnętrznej ewidencji upoważnień i pełnomocnictw;
 13. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne
  m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;
 14. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału;
 15. przygotowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych
  m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 16. koordynacja spraw związanych z zarządzaniem budżetami projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich realizowanych w Biurze;
 17. koordynacja spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w zakresie działania Biura oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu;
 18. koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą w zakresie działania Biura oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu;
 19. koordynacja spraw związanych z utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie w zakresie działania Biura;
 20. koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie działania Biura;
 21. koordynacja spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków, zapytań oraz interpelacji wpływających do Biura;
 22. przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 23. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz problemowych związanych z realizacją zadań Biura.

 

 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 05-12-2019
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 05-12-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2019
Liczba odwiedzin: 9439
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe