Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej zmienioną uchwałą Nr LXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej,  położonego w Dzielnicy Ursynów, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Filipiny Płaskowickiej do wschodniej granicy obrębu 1-10-79,
  • od wschodu: wschodnia granica obrębów 1-10-79 i 1-10-80,
  • od południa: północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny część A” uchwalonego uchwałą nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r., północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „część Żołny” uchwalonego uchwałą nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2007 r., południowe granice działek ew. nr: 167, 163, 164, 160 z obrębu 1-10-77, połu-dniowa i zachodnia granica działki ew. nr 159 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 155 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 70/13 z obrębu 1-10-77 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62 z obrębu 1-10-77, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62, południowe granice działek ew. nr: 62, 29/10, 29/9, 64, południowa granica działki ew. nr 65 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej gra-nicy działki ew. nr 63/2 z obrębu 1-10-77,
  • od zachodu: linia stanowiąca przedłużenie na południe zachodniej granicy działki
    ew. nr 63/2, zachodnia granica działki ew. nr 63/2, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 58/1 do północnej granicy działki ew. nr 108, przedłużenie północnej gra-nicy działki ew. nr 108 na wschód do przedłużenia zachodniej działki ew. nr 31/1 z obrębu 1-10-77, zachodnia granica działki ew. nr 31/1, zachodnia granica działki ew. nr 32/1 z obrębu 1-10-77 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z północną grani-cą działki ew. nr 29/1 z obrębu 1-10-77, linia łącząca ten punkt z południowo – wschodnim narożnikiem działki ew. nr 24/2 z obrębu 1-10-77, wschodnia i północna granica działki ew. nr 24/2, północna granica działki ew. nr 24/1 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr 13/2, południowa granica działki ew. nr 13/2, wschodnia granica działki ew. nr 13/2 i jej przedłużenie na północ do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płaskowickiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 2 marca 2020 r.
do 2 kwietnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala konferencyjna na I piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 24 kwietnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Południe tel. (22) 4432326

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 we wtorki w następujących godzinach: 3, 17 marca w godz. 11.00 - 16.00, 12, 24, 31 marca w godzinach 9.00 - 14.00.
Dodatkowo projektant planu będzie miał dyżur w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w dniach:
12.03 (czwartek) w godzinach 16.00 - 19.00 oraz 24.03 (wtorek) w godzinach 16.00 - 19.00.

-------------

UWAGA! Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Patrz: Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne)

 

-------------

UWAGA! Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), ulegają zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga, jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

-------------

UWAGA! Komunikat o wznowieniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 21 lipca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) w związku z zakazem zgromadzeń o terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
 /-/ Marlena Happach
 Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

W ramach dyżurów z projektantami wykładanych projektów planów miejscowych odbędą się spotkania on-line na platformie Youtube .
W spotkaniu wezmą udział  projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej, którym będzie można zadać pytania.
Terminy spotkań online zostaną ogłoszone w odrębnym ogłoszeniu.

-------------

UWAGA! Komunikat o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00:

  • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala konferencyjna na I piętrze, oraz
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób mogących wziąć bezpośredni udział w spotkaniu oraz link do dyskusji publicznej online zostanie podany w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego www.architektura.um.warszawa.pl
Odnośnik:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - dyskusja publiczna

Data ogłoszenia:
21-02-2020
Data wprowadzenia:  21-02-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-02-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-06-2020
Liczba odwiedzin: 2990
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe