Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola

Warszawa, 17 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy:
- pismem z 17 lipca 2020 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 26 ), w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2 lipca 2020 r. znak WA.ZZŚ.6.435.1.88.2020.HB.2,
- pismem z 17 lipca 2020 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 25), w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 1 lipca 2020 r. znak ZNS.7121.1.38.2020.3.MA
wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ew. nr 22, 23 i części działki nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  20 lipca 2020 r.

Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Elżbiety Kocańdy, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 443 25 91. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-07-2020
Data wprowadzenia:  17-07-2020


Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-17
Wersja standardowa