Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XVII Sesja porządek zrealizowany on-line

XVII Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XVII sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XVII Isesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2.

Przyjęcie protokoków obrad XV i XVI sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
3. 385

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy.

przyjęty XVII/321/2011
4. 403

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.

przyjęty XVII/322/2011
5. 402

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.

przyjęty XVII/323/2011
6. 368

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg.

przyjęty XVII/324/2011
7. 409

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych na terenie dzielnicy Białołęka.

przyjęty 6/2011
8. 367

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

przyjęty

+ autopoprawka
+ poprawka

XVII/325/2011
9. 386

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

przyjęty + autopoprawka XVII/326/2011
10. 401

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

przyjęty + autopoprawki XVII/327/2011
11. 390

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań miasta stołecznego Warszawy finansowanych w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

przyjęty XVII/328/2011
12. 370

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

przyjęty + autopoprawka XVII/329/2011
13. 375

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym.

przyjęty XVII/330/2011
14. 376

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

przyjęty XVII/331/2011
15. 407

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

przyjęty XVII/332/2011
16. 373

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m. st. Warszawy Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/333/2011
17. 408

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnianie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem oraz na nieodpłatne korzystanie z  przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

przyjęty + autopoprawka XVII/334/2011
18. 382

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36.

przyjęty XVII/335/2011
19. 404

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 407 w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31.

przyjęty XVII/336/2011
20. 405

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie, ul. Patriotów 217.

przyjęty XVII/337/2011
21. 381

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/338/2011
22. 364

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.

przyjęty + autopoprawka XVII/339/2011
23. 369

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty XVII/340/2011
24. 399

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.

przyjęty + autopoprawka XVII/341/2011
25. 398

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź  (Park & Ride) w m.st. Warszawie.

przyjęty + autopoprawka XVII/342/2011
26. 377

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.

przyjęty XVII/343/2011
27. 391

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Zarządu Transportu Miejskiego w majątek m.st. Warszawy powstały w wyniku realizacji przez m.st. Warszawę zadań inwestycyjnych.

przyjęty + autopoprawka
XVII/344/2011
28. 374

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Wesoła-Stara Miłosna w majątek m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/345/2011
29. 392

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowej części Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

przyjęty XVII/346/2011
30. 393

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”.

przyjęty XVII/347/2011
31. 394

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru północno-zachodniej części Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”.

przyjęty XVII/348/2011
32. 389

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie lokali użytkowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście.

przyjęty XVII/349/2011
33. 378

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

przyjęty XVII/350/2011
34. 379

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Olchy 8.

przyjęty XVII/351/2011
35. 380

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów.

przyjęty XVII/352/2011
36. 395

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

przyjęty + autopoprawka XVII/353/2011
37. 396

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012.

przyjęty + autopoprawka XVII/354/2011
38. 400

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013.

przyjęty XVII/355/2011
39. 397

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

przyjęty + autopoprawka XVII/356/2011
40. 372

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/357/2011
41. 365

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/358/2011
42. 366

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/359/2011
43. 387

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/360/2011
44. 388

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

przyjęty XVII/361/2011
45.

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie organizacji akcji „Lato w Mieście” w m.st. Warszawie.

zrealizowany
46. 383

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033.

przyjęty + autopoprawka XVII/362/2011
47. 384

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok.

przyjęty  + autopoprawka XVII/363/2011
48.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany
49.

Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 20-06-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 27-06-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 27-06-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-06-2011
Liczba odwiedzin: 1099
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe