Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów

Warszawa, 5 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ewid. nr 7/3, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51/2, 52, 37, 54/2, 55/3, 56, 57, 58, 59, 6, 38/4, 60, 5/5, 63/5, 62/10, obręb 1-10-75, przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pismem z 4 stycznia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.155.2020.UPR (nr pisma w sprawie: 11) wyrażono zgodę na wydłużenie
do 29 stycznia 2021 r. terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Urszulą Przybyszewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 37.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 stycznia 2021 r.
Sprawę prowadzi: Urszula Przybyszewska, uprzybyszewska@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-37, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-01-2021
Data wprowadzenia:  08-01-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Wersja standardowa