Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów

Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 15 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO 
nr pisma w sprawie: 31

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.,  zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną na dz. ew. nr 28/5 obręb 1-04-13 oraz częściach dz. ew. nr 27/1, 27/2 obręb 1-04-13 i 1/3, 5/4 obręb 1-04-21, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z 9 lipca 2020 r. znak WOOŚ-I.4220.377.2020.AGO.2, wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, pismem z 9 czerwca 2020 r. znak ZNS.7121.1.31.2020.3.MA, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pismem z 2 lipca 2020 r. znak: ZNS.7121.1.31.2020.4.MA organ podtrzymał swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z 22 czerwca 2020 r. znak WA.ZZŚ.6.435.1.78.2020.AP.2, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbieta Kocańda, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-91.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-07-2020
Data wprowadzenia:  17-07-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-07-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-07-2020
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-07-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-07-2020
Liczba odwiedzin: 1606
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe