Kanał Wyżej
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Treść
Warszawa, 23 marca 2021 r.
Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 93/OŚ/2021 z 19 marca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewid. nr 4/8, nr 6, obręb 2-07-14, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbietą Kocańdą, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 91.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 24 marca 2021 r.
Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony ŚrodowiskaData ogłoszenia
2021-03-23

Data wprowadzenia:  23-03-2021

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ochrona środowiska - informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (2021 r.)

Wersja standardowa