Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola

Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola

  Drukuj
 

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 8 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 36), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 30 listopada 2020 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 17 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 25), należy przedłożyć do 30 grudnia 2020 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 14 grudnia 2020 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-12-2020
Data wprowadzenia:  11-12-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-12-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2020
Liczba odwiedzin: 728
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe