Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 16.01.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO
Nr pisma w sprawie: 52

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) dalej ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, obejmującego w szczególności:
- weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 17 kwietnia 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 stycznia 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-01-2019
Data wprowadzenia:  16-01-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2019
Zatwierdzający Jedynak Dorota (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2019
Liczba odwiedzin: 75366
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe