Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 15.01.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR
(nr pisma w sprawie: 94)

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że: postanowieniem nr 2/OŚ/2019 z 8 stycznia 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR, podjęto z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na  działkach 199/8, 181/22, 182/14 i 182/11 obręb 6-12-14 przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pismem z 11 stycznia 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR (nr pisma w  sprawie: 93), wezwano inwestora, w trybie art. 50 § 1 k.p.a., do złożenia wyjaśnień odnośnie treści raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem oraz wezwaniem w  siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pok.  nr 1801, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
    Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.  935) do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem (tj. przed 1 czerwca 2017 r.), stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-01-2019
Data wprowadzenia:  16-01-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2019
Zatwierdzający Jedynak Dorota (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2019
Liczba odwiedzin: 64059
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe