Kanał Wyżej
Biuro Prawne


Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00, 22 443 15 01
Kancelaria (Wydziały Procesowe): 22 443 15 26
Kancelaria (Wydziały Nieprocesowe): 22 443 15 72, 22 443 15 69

Faks
22 443 15 74

Email
Sekretariat.BP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Maria Młotkowska
zastępca dyrektora Grzegorz Karpiński
zastępca dyrektora Katarzyna Majchrzak
zastępca dyrektora Jaromir Drewniak
zastępca dyrektora Beata Jakacka-SitekZakres działania wydziału biura
Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez Biuro Prawne, wydziały dla dzielnicy właściwe w sprawach obsługi prawnej dzielnicy, radców prawnych obsługujących inne komórki organizacyjne Urzędu, a także przez kancelarie prawne oraz niezatrudnionych w Urzędzie: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, nauczycieli akademickich posiadających wyższe wykształcenie prawnicze oraz sędziów w stanie spoczynku.
Opinii Biura Prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają: projekty uchwał Rady m.st. Warszawy, z wyjątkiem projektów dotyczących:
spraw pozostających w zakresie działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz wewnętrznej organizacji Rady m.st. Warszawy; projekty zarządzeń Prezydenta, z wyjątkiem przypadków, kiedy w przygotowaniu projektu zarządzenia uczestniczą: biura Urzędu posiadające własną obsługę prawną, członkowie zarządów dzielnic lub wydział dla dzielnicy; projekty zarządzeń Prezydenta dotyczące Regulaminu, projekty zarządzeń dotyczące wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic; projekty umów i innych oświadczeń woli m.st. Warszawy przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych m.st. Warszawy przewyższających kwotę 1.000.000 zł lub doprowadzić do rozporządzenia składnikami mienia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł; z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla dzielnicy lub Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa będą opiniowane przez Biuro Prawne po uprzednim zaopiniowaniu, odpowiednio, przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach obsługi prawnej dzielnicy lub przez radcę prawnego prowadzącego obsługę prawną Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wyłącznie w przypadku, jeżeli, odpowiednio, burmistrz lub Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa  uzna za celowe zwrócenie się o dodatkową opinię Biura Prawnego; projekty umów ramowych przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu, w których przewidziana łączna wartość zamówień przewyższa kwotę 1.000.000 zł, z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla dzielnicy lub inne komórki organizacyjne Urzędu posiadające własną obsługę prawną będą opiniowane przez Biuro Prawne po uprzednim zaopiniowaniu, odpowiednio, przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach obsługi prawnej dzielnicy lub przez radcę prawnego albo inny podmiot prowadzący zgodnie z ust. 1 obsługę prawną komórki organizacyjnej; wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Prezydenta; inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu lub Dyrektora Koordynatora; sprawy, przekazane do zaopiniowania przez dyrektorów biur lub burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter z załączoną wyczerpującą opinią prawną radcy prawnego z danego biura lub wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach obsługi prawnej dzielnicy. Opinia musi zawierać uzasadnienie zakwalifikowania przekazywanej sprawy jako szczególnie skomplikowanej pod względem prawnym; Biuro Prawne może odmówić wydania opinii, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru; inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez dyrektorów biur, które nie mają własnej obsługi prawnej; Biuro Prawne wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w sprawach: cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 100.000 zł, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości - w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 500.000 zł, za wyjątkiem spraw wieczystoksięgowych, w których Biuro Prawne nie wykonuje zastępstwa procesowego, a w sprawach należących do właściwości Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 500.000 zł, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości – w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł; w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, które są położone na obszarze więcej niż 1 dzielnicy oraz poza obszarem m.st. Warszawy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy; dotyczących zakresu działania biur, które nie mają własnej obsługi prawnej; przekazanych do prowadzenia przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektora Magistratu lub Dyrektora Koordynatora; przekazanych do prowadzenia przez dyrektorów biur lub burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter; Biuro Prawne może odmówić przejęcia zastępstwa procesowego, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru lub ze względu na stopień zaawansowania postępowania; stwierdzenie nabycia spadku; z zakresu prawa pracy.Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Prawnego są:
Wydział I (OP-I) Wydział II (OP-II) Wydział III (OP-III) Wydział IV (OP-IV) Wydział V (OP-V) Wydział VI (OP-VI) Wydział VII (OP-VII) Wydział VIII (OP-VIII) Wydział IX - Kancelaria (OP-IX) Wydział X (OP-X) Zespół Organizacyjno-Finansowy (OP-XI) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Radcy Prawnego (OP-XII)
Załączniki
Regulamin Organizacyjny Biura Prawnego
Schemat Organizacyjny Biura Prawnego<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Prawne
Grzegorz Karpiński
Biuro Prawne - informacje ogólne

Wersja standardowa