Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Prawne > Biuro Prawne

Biuro Prawne

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00, 22 443 15 01
Kancelaria (Wydziały Procesowe): 22 443 15 26
Kancelaria (Wydziały Nieprocesowe): 22 443 15 72, 22 443 15 69
Faks
22 443 15 74
Email
Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Beata Jakacka-Sitek
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1623
zastępca dyrektora Grzegorz Karpiński
tel.: 22 443 15 00, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 2117
zastępca dyrektora Katarzyna Majchrzak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1604
zastępca dyrektora Jaromir Drewniak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1618
Zakres działania wydziału biura
 1. Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez Biuro Prawne, wydziały dla dzielnicy właściwe w sprawach obsługi prawnej dzielnicy, radców prawnych obsługujących inne komórki organizacyjne Urzędu, a także przez kancelarie prawne oraz niezatrudnionych w Urzędzie: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, nauczycieli akademickich posiadających wyższe wykształcenie prawnicze oraz sędziów w stanie spoczynku.
 2. Opinii Biura Prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają:
  • projekty uchwał Rady m.st. Warszawy, z wyjątkiem projektów dotyczących:
   spraw pozostających w zakresie działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz wewnętrznej organizacji Rady m.st. Warszawy;
  • projekty zarządzeń Prezydenta, z wyjątkiem przypadków, kiedy w przygotowaniu projektu zarządzenia uczestniczą: biura Urzędu posiadające własną obsługę prawną, członkowie zarządów dzielnic lub wydział dla dzielnicy;
  • projekty zarządzeń Prezydenta dotyczące Regulaminu, projekty zarządzeń dotyczące wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic;
  • projekty umów i innych oświadczeń woli m.st. Warszawy przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych m.st. Warszawy przewyższających kwotę 1.000.000 zł lub doprowadzić do rozporządzenia składnikami mienia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł; z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla dzielnicy lub Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa będą opiniowane przez Biuro Prawne po uprzednim zaopiniowaniu, odpowiednio, przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach obsługi prawnej dzielnicy lub przez radcę prawnego prowadzącego obsługę prawną Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wyłącznie w przypadku, jeżeli, odpowiednio, burmistrz lub Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa  uzna za celowe zwrócenie się o dodatkową opinię Biura Prawnego;
  • projekty umów ramowych przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu, w których przewidziana łączna wartość zamówień przewyższa kwotę 1.000.000 zł, z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla dzielnicy lub inne komórki organizacyjne Urzędu posiadające własną obsługę prawną będą opiniowane przez Biuro Prawne po uprzednim zaopiniowaniu, odpowiednio, przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach obsługi prawnej dzielnicy lub przez radcę prawnego albo inny podmiot prowadzący zgodnie z ust. 1 obsługę prawną komórki organizacyjnej;
  • wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Prezydenta;
  • inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu lub Dyrektora Koordynatora;
  • sprawy, przekazane do zaopiniowania przez dyrektorów biur lub burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter z załączoną wyczerpującą opinią prawną radcy prawnego z danego biura lub wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach obsługi prawnej dzielnicy. Opinia musi zawierać uzasadnienie zakwalifikowania przekazywanej sprawy jako szczególnie skomplikowanej pod względem prawnym; Biuro Prawne może odmówić wydania opinii, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru;
  • inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez dyrektorów biur, które nie mają własnej obsługi prawnej;
 3. Biuro Prawne wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi w sprawach:
  • cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 100.000 zł, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości - w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 500.000 zł, za wyjątkiem spraw wieczystoksięgowych, w których Biuro Prawne nie wykonuje zastępstwa procesowego, a w sprawach należących do właściwości Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 500.000 zł, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości – w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł;
  • w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, które są położone na obszarze więcej niż 1 dzielnicy oraz poza obszarem m.st. Warszawy, bez względu na wartość przedmiotu sprawy;
  • dotyczących zakresu działania biur, które nie mają własnej obsługi prawnej;
  • przekazanych do prowadzenia przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektora Magistratu lub Dyrektora Koordynatora;
  • przekazanych do prowadzenia przez dyrektorów biur lub burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter; Biuro Prawne może odmówić przejęcia zastępstwa procesowego, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru lub ze względu na stopień zaawansowania postępowania;
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • z zakresu prawa pracy.
Dodatkowe informacje

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Prawnego są:

 
 
Wprowadził Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 30-05-2007
Aktualizujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-09-2022
Zatwierdzający Majchrzak Katarzyna (Biuro Prawne (OP)) 12-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2022
Liczba odwiedzin: 155504

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe