Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Prawne > Biuro Prawne

Biuro Prawne

  Drukuj
 
Adres
00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
Sekretariat: 22 443 15 00, 22 443 15 01
Kancelaria (Wydziały Procesowe): 22 443 15 26
Kancelaria (Wydziały Nieprocesowe): 22 443 15 72, 22 443 15 69
Faks
22 443 15 74
Email
Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Maria Młotkowska
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1623
zastępca dyrektora Katarzyna Majchrzak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1604
zastępca dyrektora Jaromir Drewniak
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1618
zastępca dyrektora Beata Jakacka-Sitek
tel.: 22 443 15 00, 22 443 15 01, faks: 22 443 15 74, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1605
Zakres działania wydziału biura

 

1. Do zakresu działania Biura Prawnego należy obsługa prawna Urzędu oraz Rady m.st. Warszawy, a w szczególności:

1)    opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa:

a)    projektów uchwał Rady m.st. Warszawy, z wyjątkiem przypadków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)    projektów zarządzeń Prezydenta, z wyjątkiem przypadków, kiedy w przygotowaniu projektu zarządzenia uczestniczą biura Urzędu posiadające własną obsługę prawną, członkowie zarządów dzielnic lub wydział dla dzielnicy,

c)     projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących Regulaminu, projektów zarządzeń dotyczących wewnętrznych regulaminów organizacyjnych biur oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic,

d)    projektów umów i innych oświadczeń woli m.st. Warszawy przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych m.st. Warszawy przewyższających kwotę 1.000.000 zł lub doprowadzić do rozporządzenia składnikami mienia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł, z zastrzeżeniem, iż projekty przygotowywane przez wydziały dla dzielnicy lub Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  będą opiniowane przez Biuro Prawne po uprzednim zaopiniowaniu, odpowiednio, przez wydział dla dzielnicy właściwy w sprawach obsługi prawnej dzielnicy lub przez radcę prawnego prowadzącego obsługę prawną Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wyłącznie w przypadku, jeżeli, odpowiednio, burmistrz lub Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa  uzna za celowe zwrócenie się o dodatkową opinię Biura Prawnego,

e)    wzorów pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Prezydenta,

f)     spraw przekazanych do zaopiniowania przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika,

g)    spraw przekazanych do zaopiniowania przez dyrektorów biur lub Burmistrzów ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter z załączoną wyczerpującą opinią prawną radcy prawnego z danego biura lub wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach obsługi prawnej dzielnicy; opinia musi zawierać uzasadnienie zakwalifikowania przekazywanej sprawy jako szczególnie skomplikowanej pod względem prawnym; Biuro Prawne może odmówić wydania opinii, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru,

h)    spraw przekazanych do zaopiniowania przez dyrektorów biur, które nie mają własnej obsługi prawnej; w razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymagają parafowania przez okres jednego roku,

i)      spraw z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika,

j)     innych spraw skomplikowanych pod względem prawnym lub gdy wymagają tego odrębne przepisy,

k)    umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 16 ust. 11 i 12 Regulaminu;

2)    wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi  sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższy i innymi organami orzekającymi w sprawach:

a)    w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 100.000 zł, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach nieprocesowych dotyczących nieruchomości – w sprawach, których wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 500.000 zł,

b)    dotyczących zakresu działania biur, które nie mają własnej obsługi prawnej,

c)     przekazanych do prowadzenia przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Skarbnika lub Sekretarza,

d)    przekazanych do prowadzenia przez dyrektorów biur lub burmistrzów, ze względu na ich szczególnie skomplikowany pod względem prawnym charakter. Biuro Prawne może odmówić przejęcia zastępstwa procesowego, jeżeli uzna, że sprawa nie ma szczególnie skomplikowanego charakteru lub ze względu na stopień zaawansowania postępowania,

e)    o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku oraz innych sprawach spadkowych,              w których uczestnikiem postępowania jest m.st. Warszawa lub Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta,

f)     z zakresu prawa pracy,

g)    postępowań upadłościowych dotyczących osób mających siedzibę poza obszarem m.st. Warszawy;

3)    udział w negocjacjach umów i projektów nietypowych lub skomplikowanych;

4)    prowadzenie rejestru postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 2 lit. e.

2. Do zadań Biura Prawnego należy zawieranie w imieniu m.st. Warszawy porozumień z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych oraz umów z radcami prawnymi i adwokatami, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

 

Dodatkowe informacje

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Prawnego są:

 
 
Wprowadził Neumann de Spallart Joanna (Biuro Prawne (OP)) 30-05-2007
Aktualizujący Płocińska Paulina (OP) (Biuro Prawne (OP)) 21-02-2018
Zatwierdzający Majchrzak Katarzyna (Biuro Prawne (OP)) 21-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2018
Liczba odwiedzin: 124789
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe