Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych przy ul.Białołęckiej.

Budowa punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych przy ul.Białołęckiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 09.07.2010 r.


OS-IV-SYP-76242-84-13-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Stora Enso Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 21 złożony w dniu 30.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych (odpadów opakowaniowych z papieru, tektury i tworzyw sztucznych) przy ul. Białołęckiej 231 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-07-2010
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2011
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2011
Liczba odwiedzin: 2126
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe