Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe

Warszawa, 9 marca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 9 marca 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 17), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 2 marca 2021 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu i eksploatacji podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 8 grudnia 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 9), należy przedłożyć do 1 kwietnia 2021 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 15 marca 2021 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-03-2021
Data wprowadzenia:  11-03-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-03-11
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-11
Wersja standardowa