Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich > Wydziały > Wydział Kontaktów z Mieszkańcami (AO-V) > Wydział Kontaktów z Mieszkańcami

Wydział Kontaktów z Mieszkańcami

  Drukuj
 
Adres
01-029 Warszawa
ul. Dzielna 78
Telefon
19115
Faks
22 443 34 78
Email
Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
Kierownictwo
naczelnik Bogumiła Szymańska
tel.: 22 443 34 49, faks: 22 443 34 78, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Dzielna 78, p. 18
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Kontaktów z Mieszkańcami należy w szczególności:

 1. zapewnienie, za pośrednictwem kanałów komunikacji takich jak: telefon, poczta elektroniczna, portal internetowy, faks oraz aplikacja mobilna całodobowej obsługi mieszkańców w zakresie udzielania informacji, dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, a także przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115  w celu przekazania ich do właściwych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. zapewnianie w trybie ciągłym wsparcia biznesowego systemu oraz aktualizacji informacji w bazie wiedzy i na portalu Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz stały monitoring w zakresie przekazywania zgłoszeń do właściwych biur, urzędów dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; 
 3. prowadzenie Punktu Informacyjnego Urzędu, w którym obsługa mieszkańców realizowana jest  za pośrednictwem kanałów komunikacji wymienionych w pkt 1 oraz w formie bezpośredniego kontaktu;
 4. gromadzenie, aktualizacja, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w ramach Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w zakresie:
  • udzielania odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące zakresu ich działania,
  • opracowywania i aktualizacji opisów procesów oraz kart informacyjnych z zakresu  usług przez nich świadczonych;
 6. rejestracja zapytań i zgłoszeń mieszkańców;
 7. określanie i wdrażanie standardów bezpośredniej obsługi mieszkańców oraz realizacji procedur w Wydziale;
 8. prowadzenie stałego monitoringu realizacji zgłoszeń, w tym terminowości i jakości ich realizacji;
 9. nadzór i kontrola jakości obsługi mieszkańców oraz wykorzystywanych technik komunikacji i przestrzegania procedur;
 10. opracowywanie raportów, zestawień i statystyk, dotyczących zakresu działania Wydziału;
 11. stała współpraca pomiędzy wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w Wydziale w zakresie bieżącej pracy Wydziału, w tym zapewnienia wysokiej jakości obsługi mieszkańców oraz usprawniania funkcjonowania istniejących aplikacji, systemu oraz bazy wiedzy;
 12. budowanie i podtrzymywanie relacji z mieszkańcami.
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Działu Obsługi Mieszkańców należy w szczególności:

 1. zapewnianie stałej, nieprzerwanej obsługi mieszkańców, realizowanej przez zapewnianie stałej, nieprzerwanej obsługi mieszkańców, realizowanej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 i udostępnionych kanałów komunikacji takich jak: telefon, poczta elektroniczna, portal internetowy, aplikacja mobilna, czat oraz faks;
 2. udzielanie kompleksowych informacji (telefonicznych, elektronicznych) oraz przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, przy wykorzystaniu nowych aplikacji, istniejących systemów oraz baz danych;
 3. organizacja stałej obsady stanowisk odpowiedzialnych za obsługę mieszkańców;
 4. prowadzenie Punktu Informacyjnego Urzędu, w którym obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji oraz przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, realizowana jest za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w pkt 1, a także w formie bezpośredniego kontaktu;
 5. rejestrowanie zapytań i zgłoszeń mieszkańców w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 6. zapewnianie bieżącego wsparcia dla pracowników I linii zajmujących się obsługą mieszkańców.

Do zakresu działania Działu Realizacji Zgłoszeń należy w szczególności:

 1. administrowanie procesami interwencyjnymi stanowiącymi integralną część Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 2. zapewnianie realizacji w trybie ciągłym zgłoszeń przyjętych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 zgodnie z kategorią procesu interwencyjnego;
 3. prowadzenie analiz, raportów, zestawień i statystyk oraz sposobów i terminów realizacji zgłoszeń dotyczących etapów realizacji spraw, przez II linię wsparcia Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 4. współpraca z II linią wsparcia Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 przy realizacji zgłoszeń oraz nadzór nad przebiegiem, terminowością i jakością;
 5. obsługa zgłoszeń przyjmowanych w ramach Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 wymagających skierowania do właściwego biura/urzędu dzielnicy/jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy lub wykraczających swoim zakresem poza obszar kompetencji Urzędu;
 6. tworzenie i opiniowanie dokumentów regulujących współpracę między podmiotami, w których zakresie jest realizacja zgłoszeń wpływających za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 7. monitoring jakości i terminowości realizacji zgłoszeń przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
 8. przygotowywanie pracowników do realizacji zadań związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców w zakresie prawidłowego przyjmowania procesów;
 9. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy weryfikacji i aktualizacji danych w bazie procesów interwencyjnych.

Do zakresu działania Działu Zarządzania Informacją należy w szczególności:

 1. przechowywanie, weryfikacja i aktualizacja danych zgromadzonych w bazie wiedzy z zakresu funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 2. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy przy:
  • pozyskiwaniu informacji dotyczących funkcjonowania ww. podmiotów,
  • aktualizacji kart informacyjnych i opisów procesów realizowanych przez ww. podmioty;
 3. współpraca i udzielanie wsparcia pracownikom zajmującym się obsługą mieszkańców w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
  administrowanie portalu Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz dbałość o jakość treści publikowanych materiałów;
 4. promocja Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz rozpowszechnianie nowej formy kontaktu (promocja wewnętrzna i zewnętrzna);
 5. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych, z zakresu zadań Wydziału.

Do zakresu działania Działu Administracji Systemu należy w szczególności:

 1. administracja, od strony biznesowej, wszystkich komponentów systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 2. bieżący nadzór i analiza funkcjonowania Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz gromadzenie i zgłaszanie uwag, ulepszeń i modyfikacji dotyczących systemu;
 3. sporządzanie raportów i statystyk z funkcjonowania Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 4. opracowywanie materiałów szkoleniowych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 5. administracja IVR systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 6. zapewnianie pomocy we wdrażaniu pracowników do realizacji zadań związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców;
 7. współpraca i udzielanie wsparcia technicznego z zakresu biznesowego działania  komponentów systemowych, pracownikom zajmującym się obsługą mieszkańców w Dziale Obsługi Mieszkańców;
 8. stała współpraca z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału.

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Jakości Obsługi należy w szczególności:

 1. określanie i wdrażanie standardów pracy;
 2. opracowywanie, wdrażanie i  nadzorowanie przestrzegania procedur obsługi mieszkańców w Wydziale;
 3. administracja Podręcznika Operacyjnego CKM;
 4. przygotowywanie pracowników do realizacji zadań związanych
  z bezpośrednią obsługą mieszkańców;
 5. ocena wykorzystywanych technik komunikacji na stanowiskach zajmujących się obsługą mieszkańców; 
 6. sprawowanie nadzoru nad jakością obsługi mieszkańców przez Miejskie
  Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 7. obsługa reklamacji dotyczących jakości obsługi mieszkańców;
 8. organizacja i prowadzenie wewnętrznych szkoleń i warsztatów;
 9. sporządzanie analiz, raportów dotyczących efektów zrealizowanych szkoleń oraz rekomendowanie kolejnych działań;
 10. tworzenie i nadzorowanie we współpracy z wewnętrznymi komórkami
  organizacyjnymi w Wydziale programów szkoleniowych i samokształcenia;
 11. przygotowanie i archiwizacja materiałów szkoleniowych;
 12. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie organizacji szkoleń
  dla pracowników Wydziału.

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracyjno-Biurowych należy w szczególności:

 1. obsługa sekretarsko-kancelaryjna Wydziału;
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
  nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów;
 3. gromadzenie i aktualizowanie dokumentów dotyczących działania Wydziału;
 4. organizacja stanowisk pracy oraz wdrażanie nowych pracowników do pracy wraz z zapewnianiem podstawowych potrzeb socjalnych oraz zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały biurowe;
  współpraca przy realizacji spraw kadrowych, socjalnych i szkoleniowych;
 5. współpraca i udzielanie wsparcia pracownikom zajmującym się obsługą mieszkańców w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 6. utrzymywanie stałej współpracy z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 7. koordynacja, we współpracy z Wydziałem Organizacyjno-Finansowym, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Biura. 
Odnośniki
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 [zobacz]
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2012
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 18-03-2021
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 18-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2021
Liczba odwiedzin: 8829
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe