Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności (Praga Północ) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności (Praga Północ) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875,  poz. 2232, z 2018r. poz. 130) w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2810/2010 z dnia 9 listopada 2010r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy XCIV/2427/2014 z dnia 6 listopada 2014r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566 i 1999) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności, którego obszar wyznaczają:

  • od północnego - zachodu: północna linia rozgraniczająca Alei Solidarności od przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 3/3 z obrębu 4-14-01 do granicy administracyjnej dzielnic Pragi Północ i Targówka;
  • od północnego - wschodu: granica administracyjna dzielnic Pragi Północ i Targówka do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23;
  • od południowego - wschodu: linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23 do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Kawęczyńskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Kawęczyńskiej do przecięcia ze wschodnią granicą działki nr ew. 85 z obrębu 4-14-04;
  • od południowego - zachodu: wschodnie granice działek nr ew.: 85, 84, 81/1, 80 z obrębu 4-14-04, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 80 z obrębu 4-14-04 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Siedleckiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Siedleckiej do południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 42/3 z obrębu 4-14-04, południowo-zachodnia i północno-zachodnia granica działki nr ew. 42/3 z obrębu 4-14-04, południowo-wschodnia granica działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04, wschodnia granica działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04, linia łącząca styk północnej i wschodniej granicy działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04 ze stykiem zachodniej i południowej granicy działki nr ew. 58 z obrębu 4-14-01, zachodnie granice działek nr ew.: 58 i 57 z obrębu 4-14-01, linia stanowiąca przedłużenie zachodniej granicy działki nr ew. 57 z obrębu 4-14-01 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Radzymińskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Radzymińskiej do wschodniej granicy działki nr ew. 35 z obrębu 4-14-01, wschodnie granice działek nr ew. 35 i 34 z obrębu 4-14-01, południowa linia rozgraniczająca ulicy Grodzieńskiej do przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr ew. 3/2 z obrębu 4-14-01, wschodnie granice działek nr ew.: 3/2 i 3/3 z obrębu 4-14-01, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 3/3 z obrębu 4-14-01 do północnej linii rozgraniczającej Alei Solidarności.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 czerwca 2018r. do 30 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2018r. (środa) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego 15, w sali konferencyjnej na parterze od godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki 2 lipca, 9 lipca, 23 lipca, 30 lipca, w czwartki: 28 czerwca, 5 lipca, 12 lipca, 19 lipca, 26 lipca w godzinach 13.00 -16.00, w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej
oraz
w punkcie konsultacyjnym, w Urzędzie Dzielnicy Praga – Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 - w poniedziałek 16 lipca, w godzinach 16.00 -19.00.

Data ogłoszenia:
18-06-2018
Data wprowadzenia:  18-06-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-06-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-06-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-06-2018
Liczba odwiedzin: 1341
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe