Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów

Warszawa, 17 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr  74/OŚ/2020 z 17 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą” na dz. ew. nr 44/12 (część), 43/32 (część), 43/29 oraz 46/2, obręb 3-08-06, w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. postanowieniem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 lipca 2020 r.

Otrzymują:
Strony postępowania.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-07-2020
Data wprowadzenia:  17-07-2020


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-17
Wersja standardowa