Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi przy ul. Żupniczej i Mińskiej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi przy ul. Żupniczej i Mińskiej

  Drukuj
 


Warszawa, 03.07.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY  

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul. Żupniczej i Mińskiej na działce ew. nr 18/14 oraz części działki ew. nr 18/16, obręb 3-02-02, w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pismem z 02 lipca 2019 znak: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 10), w związku z prośbą inwestora, przedłużono termin na złożenie wyjaśnień, w zakresie określonym w piśmie z 07 czerwca 2019 r. znak OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 6), do 31 lipca 2019 r.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1802, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 - 16.00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 lipca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-07-2019
Data wprowadzenia:  03-07-2019
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-07-2019
Liczba odwiedzin: 62715
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe