Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa,  15 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.145.2019.IOS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 15 stycznia 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.145.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 5), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na realizacji kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 19/1 i 20/1, obręb 2-11-16, przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1808, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 16 stycznia 2020 r.
Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-30, Urząd
m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1808 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-01-2020
Data wprowadzenia:  15-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2020
Liczba odwiedzin: 1100
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe