Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXVI Sesja porządek zrealizowany on-line

XXVI Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XXVI sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2. 613

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m.st. Warszawy.   

przyjęty

XXVI/499/2011

3. 614

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m.st. Warszawy.   

przyjęty

XXVI/500/2011

4. 616

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVI/501/2011

5. 594

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/502/2011

6. 595

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących m.st. Warszawie od Adama Pierzchalskiego.   

przyjęty

XXVI/503/2011

7. 371

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”.   

przyjęty +autopoprawka
+ poprawki 

XXVI/504/2011

8. 584

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/215/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustowa.   

przyjęty

XXVI/505/2011

9. 585

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe.

przyjęty

XXVI/506/2011

10. 544

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. 

przyjęty

XXVI/507/2011

11. 583

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  

przyjęty

XXVI/508/2011

12. 586

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

przyjęty

XXVI/509/2011

13. 543

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

przyjęty

XXVI/510/2011

14. 587

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remont Szpitalowi Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.  

przyjęty 

XXVI/511/2011

15. 612

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Rady Społecznej przy samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/512/2011

16. 592

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.  

przyjęty

XXVI/513/2011

17. 560

 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Lasów Miejskich-Warszawa.   

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/514/2011

18. 552 

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Zespołu Żłobków m. st. Warszawy w majątek m. st. Warszawy.  

przyjęty

XXVI/515/2011

19. 553

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyposażenia w majątek Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVI/516/2011

20. 579

 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. 

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/517/2011

21. 580

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie w majątek m.st. Warszawy.

przyjęty – 

XXVI/518/2011

22. 502

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie m.st. Warszawie prowadzenia niektórych zadań publicznych miasta Józefów z zakresu edukacji.

przyjęty

XXVI/519/2011

23. 557

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

przyjęty  + poprawka

XXVI/520/2011

24. 604

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach. 

przyjęty

XXVI/521/2011

25. 589

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Zespołu Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie, ul. Lindego 20.

przyjęty

XXVI/522/2011

26. 590

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera w Warszawie, ul. Conrada 6.

przyjęty

XXVI/523/2011

27. 591

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Szkoły Podstawowej  nr 273 im. dr Aleksandra Landy w Warszawie, ul. Balcerzaka 1.  

przyjęty

XXVI/524/2011

28. 603

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie, ul. Oławska 3 w majątek m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVI/525/2011

29. 602

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Przedszkola nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie, ul.W.Czumy 6 w majątek m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVI/526/2011

30. 596

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

przyjęty

XXVI/527/2011

31. 597

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

przyjęty

XXVI/528/2011

32. 598

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

przyjęty

XXVI/529/2011

33. 605

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVI/530/2011

34. 547

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.    

przyjęty

XXVI/531/2011

35. 548

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVI/532/2011

36. 549

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVI/533/2011

37. 550

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 

przyjęty

 XXVI/534/2011

38. 551

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.   

przyjęty

XXVI/535/2011

39. 558

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.   

przyjęty

XXVI/536/2011

40. 559

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom i placom w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVI/537/2011

41. 617

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego     

przyjęty

XXVI/538/2011

42. 581

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033.

przyjęty + autopoprawki 

XXVI/539/2011

43. 582

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok.

przyjęty + autopoprawki 

XXVI/540/2011

44. 588

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/541/2011

45. 606

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.   

nieprzyjęty

46.

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat działań w zakresie nieruchomości Szara 1/3/5/7/9.   

zrealizowany

47. 618

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli działań dotyczących czynności dokonywanych przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy w sprawie nieruchomości przy ul. Szarej 1/3/5/7/9.

przyjęty + autopoprawka 

XXVI/542/2011

48

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie organizacji tegorocznego dnia bez samochodu. 

zrealizowany

49.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany

50.

 Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 24-10-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 04-11-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 04-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-11-2011
Liczba odwiedzin: 793
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe