Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Infrastruktury Oświaty (BE-WI) > Wydział Infrastruktury Oświaty (BE-WI)

Wydział Infrastruktury Oświaty (BE-WI)

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 64
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Dorota Łapkiewicz
tel.: 22 443 35 64, faks: 22 443 35 12, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.29
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Oświaty należy w szczególności:
1) przygotowywanie zaświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), na podstawie danych demograficznych i danych o planowanej liczbie uczniów przygotowanych przez Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą;
2) opracowywanie projektów założeń do polityki edukacyjnej w zakresie infrastruktury oświatowej;
3) współpraca przy przygotowywaniu projektów wytycznych, standardów i procedur w zakresie planowania i realizacji inwestycji oświatowych;
4) opracowywanie propozycji wieloletnich planów inwestycyjnych dotyczących placówek oświatowych;
5) współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania, realizacji i monitorowania zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych, które zostały przekazane do kompetencji dzielnic;
6) prowadzenie spraw związanych z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w placówkach oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, w tym:
a) współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania, realizacji i monitorowania zadań inwestycyjnych,
b) opiniowanie wniosków składanych przez placówki do Biura Ochrony Środowiska dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
c) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych inwestycji ujętych w budżecie i WPF,
d) opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych,
e) opiniowanie wniosków inwestycyjnych zgłaszanych przez inwestorów zastępczych
w zakresie rzeczowym finansowym i terminowym zadań ujętych w budżecie i WPF,
f) udział w komisjach i naradach koordynacyjnych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez inwestorów zastępczych,
g) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym procedury odbiorowej,
h) opracowywanie wytycznych w zakresie realizacji zadań remontowych;
7) współpraca z Biurem Infrastruktury w zakresie podejmowania działań i inicjatyw w celu zwiększenia efektywności użytkowania placówek oświatowych;
8) monitorowanie zadań remontowych w placówkach oświatowych, które zostały przekazane do kompetencji dzielnic;
9) koordynowanie działań na rzecz optymalizacji gospodarki energią i odpadami oraz ochrony środowiska w placówkach oświatowych;
10) wspieranie inicjatyw nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz certyfikacji energetycznej w budynkach oświatowych oraz przedsięwzięć służących ochronie środowiska;
11) monitorowanie prowadzenia przez placówki oświatowe, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, spraw związanych z zapewnieniem warunków niezbędnych do prawidłowej pracy w siedzibach placówek oświatowych;
12) koordynowanie spraw placówek oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic w zakresie włączania zasobu lokalowego Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe tych placówek;
13) opiniowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury oświatowej;
14) opiniowanie wniosków placówek oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, o ustanowienie trwałego zarządu;
15) koordynowanie gospodarowania mieniem placówek oświatowych, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic;
16) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) uzgadnianie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie spraw majątkowych,
d) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
e) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
f) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
g) dokumentacji do archiwizacji;
17) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
18) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 18-04-2019
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 17-01-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2020
Liczba odwiedzin: 12896
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe