Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicach

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicach

  Drukuj
 

Do zakresu działania Delegatur Biura Gospodarki Nieruchomościami, należą w szczególności zadania Biura dotyczące obsługi mieszkańców i prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami m.st. Warszawy powierzonych do realizacji, w tym:

 1. podziałów geodezyjnych nieruchomości;
 2. ustalania opłat adiacenckich w trybie art. 98a ustawy;
 3. przekształcenia prawa zabudowy uzyskanego przed dniem wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy (Dz. U. Nr 50, poz. 280), w prawo użytkowania wieczystego;
 4. rozkładania na raty pierwszej opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego przy ustanawianiu prawa użytkowania wieczystego w sprawach uregulowanych odrębnymi upoważnieniami;
 5. dochodzenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikającej z zapisów art. 204 ust. 6 ustawy;
 6. uwłaszczania posiadaczy garaży;
 7. regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pracownicze ogrody działkowe;
 8. regulacji praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie przepisów ustawy, a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 9. przeniesienia własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy;
 10. regulacji stanów prawnych nieruchomości m.st. Warszawy w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.);
 11. udzielania bonifikat oraz żądania zwrotu tej bonifikaty, na zasadach określonych w aktach prawa miejscowego obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic;
 12. zwrotu bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości, w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic, przy czym nie dotyczy to bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 13. składania oświadczeń woli o przebiegu granic nieruchomości, zawierania ugody przed upoważnionym geodetą jak również podejmowania wszelkich czynności związanych z udziałem m.st. Warszawy w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości;
 14. udostępniania informacji publicznej oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej dokonywanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w zakresie informacji, które są w posiadaniu delegatur;
 15. zawierania, zmiany i rozwiązywania umów dzierżaw, najmu, użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, w zakresie nie przekazanym zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy do dzielnic;
 16. wskazywanie i przygotowywanie nieruchomości do zbycia w drodze przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 17. prowadzenie i bieżąca aktualizacja utworzonej bazy nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, nie oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, przekazywanie do Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy oraz bieżąca analiza pod kątem możliwości jej wykorzystania;
 18. nadzór nad dokumentacją dotyczącą komunalizacji mienia kierowaną do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady m.st. Warszawy;
 19. koordynacja spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych;

 


 
 
Rejestr zmian