Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

Znak: AM-ZP-C.6721.18.2020.JCZ Warszawa, 3 lutego2020 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr Nr LVIII/1779/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta [Zmieniona uchwałą nr XXXVI/896/2016 Rady m.st. Warszawy z dn. 20 października 2016 r. i nr XI/223/2019 Rady m.st. Warszawy z dn. 11 kwietnia 2019 r.], a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica działki ew. nr 5 z obrębu 5-02-02 od punktu przecięcia z linią będącą przedłużeniem zachodniej granicy działki ew. nr 12 z obrębu 5-02-02, zachodnia i północna granica działki ew. nr 3/2 z obrębu 5-02-02, północna granica działek ew. nr 3/1, 7/1 i 7/2 z obrębu 5-02-02;
  • od wschodu: wschodnia granica działki ew. nr 7/2 z obrębu 5-02-02;
  • od południa: południowa granica działek ew. nr 7/2, 7/1, 14/1, 14/2, 3/2 z obrębu 5-02-02 i jej przedłużenie od południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 3/2 do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 44 z obrębu 5-02-03, południowa granica działki ew. nr 1 z obrębu 5-02-03;
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 5-02-03, wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 5-02-02 i jej przedłużenie na północ do północnej granicy działki ew. nr 5 z obrębu 5-02-02;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców o godz. 17:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 23 28

-------------

UWAGA! Komunikat o wznowieniu terminu składania uwag

W związku z treścią art. 46 pkt 20) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875)  informujemy o dalszym biegu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia.
Ogłoszenie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia (Śródmieście) - wznowienie terminu składania uwag

Data ogłoszenia:
13-02-2020
Data wprowadzenia:  13-02-2020
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-02-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-05-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-05-2020
Liczba odwiedzin: 1042
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe