Kanał Wyżej
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – uzupełnienie

Treść
Na podstawie § 26 ust. 5 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m.st. Warszawy informuje o osobach oczekujących w Dzielnicy Ursynów na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Zgodnie z ww. przepisem w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy publikuje się informację o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ograniczoną do imion i nazwisk osób oraz roku zakwalifikowania.
Równocześnie Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m.st. Warszawy informuje, że lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Ursynów została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ETO).
Stosownie do § 26 ust. 7 cytowanej wyżej uchwały, lista może być uzupełniana raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego. Listę dołącza się do niezrealizowanych spraw umieszczonych na liście z roku poprzedniego (§ 26 ust. 2).W świetle § 26 ust. 5 pkt 1 ww. uchwały, zastrzeżenia i uwagi odnoszące się do listy mogą być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów przy ul. KEN 61, w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości tj. od dnia 25.04.2019 r. do dnia 09.05.2019 r.


Załączniki
Lista

Data ogłoszenia
2019-04-25

Data wprowadzenia:  25-04-2019

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - polityka lokalowa [Ursynów]

Wersja standardowa