Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Wymiana rurociągów znajdujących się w komorze dławień oraz modernizację rurociągów wody zrzutowej na terenie EC Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów oraz w Dzielnicy Wilanów

Wymiana rurociągów znajdujących się w komorze dławień oraz modernizację rurociągów wody zrzutowej na terenie EC Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów oraz w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa,24.06.2019r.

OŚ-IV-UI.6220.37.2018.MDA
Nr pisma w sprawie:54


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie rurociągów znajdujących się w komorze dławień oraz modernizację rurociągów wody zrzutowej na terenie EC Siekierki, na działkach ew. nr 1/1, 2, 4/1, 4/5, 17, obręb 1-06-04, na działkach ew. nr 1/2, 2, 4/2, 5/5, obręb 1-06-05, oraz na działkach ew. nr 59/1, 61/1, 61/15, 61/16, 61/20, 97/2, obręb 1-05-59, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów oraz w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy ocenić i przeanalizować oraz konieczność złożenia wyjaśnień przez inwestora, uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
     Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpi w terminie do 22 sierpnia 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 lipca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-06-2019
Data wprowadzenia:  02-07-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2019
Liczba odwiedzin: 71604
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe