Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

  Drukuj
 

Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), dalej ustawy ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 142/OŚ/2021 z 19 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określającej warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego na dz. ewid. nr 1, 13, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, obręb 5-06-11 oraz nr 1, 2/1, 4, 5/1, 8, 9, obręb 5-06-07, przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, pokój nr 1807, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 443 25 27.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 22 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-04-2021
Data wprowadzenia:  20-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-04-2021
Liczba odwiedzin: 337
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe