Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

  Drukuj
 

Warszawa, 27 listopada 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 27

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego na dz. ewid. nr 1, 13, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, obręb 5-06-11 oraz nr 1, 2/1, 4, 5/1, 8, 9, obręb 5-06-07, przy ul. Zaruskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 27 listopada 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA (nr pisma w sprawie 24) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 27 listopada 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA (nr pisma w sprawie 25) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 27 listopada 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA (nr pisma w sprawie 26) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 1 grudnia 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-11-2020
Data wprowadzenia:  27-11-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2020
Liczba odwiedzin: 272
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe