Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 29.12.2015 r.

OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA
nr pisma w sprawie: 4

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

    Zgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.),
zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, wjazdami na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, z możliwością etapowania, na działkach ew. nr 110/3, 110/4, 1/1, 11, 13/1, cz. dz. ew. nr 110/1, 5/1, 14, 15/1, 10/1, 6, 12/1, 23/1 obręb 6-01-06 oraz cz. dz. ew. nr 66, 93 obręb 6-01-05, przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
    Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedkładam:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 13 listopada  2015 r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXV/2214/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6891, z późn. zm.).
    Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  30-12-2015
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2015
Liczba odwiedzin: 390
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe