Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek

Warszawa, 7 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” na dz. ewid. nr 45/3, 45/2, 41/14, obręb 4-11-14, przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy pismem z 7 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA (nr pisma w sprawie 58) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień odnośnie uwag zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 21 grudnia 2020 r. znak ZNS.7123.8.2020.3.MŚ.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-01-2021
Data wprowadzenia:  08-01-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Wersja standardowa